Nás učí příroda

Termíny uzávěrek grantového programu Nás učí příroda v roce 2024 budou do 30.4. a do 31.10. 2024.

Nadační fond Zelený poklad s podporou statutárního města Plzně vyhlašuje  grantový program NÁS UČÍ PŘÍRODA

Termín aktuální grantové uzávěrky je do 31. října 2024 (rozhoduje datum poštovního razítka). Mezi úspěšné  žadatele se plánuje v této grantové výzvě rozdělit 800 000 Kč. Maximálně je možné získat 200 000 Kč na jeden projekt.

 

Žádost ke stažení zde.

 1. CÍL GRANTOVÉHO PROGRAMU NÁS UČÍ PŘÍRODA

  Cílem programu Nás učí příroda je podpořit realizaci projektů systematické environmentální výchovy dětí předškolního věku. Vítané jsou projekty, které podporují mezigenerační spolupráci.

 2. ŽADATELÉ                                                 
  1. Mateřské školy a mimoškolní zařízení působící v Plzni
  2. Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace,družstva působící v Plzni
 3. VÝCHODISKA PROGRAMU NÁS UČÍ PŘÍRODA

  Příprava a realizace praktické environmentální  výchovy dětí předškolního věku prostřednictvím vzdělávacích celků zaměřených na využití školní zahrady, parku, volné krajiny. Může jít o projektové vyučování, tématickou výuku, environmentální výukové programy a podobné aktivity rozvíjející environmentální  povědomí a senzitivitu dětí.

  "Poskytnout dětem setkání s přírodou a trvale udržitelné jednání je možné v každém zařízení denní péče o děti. Pokud ne na vlastní zahradě, pak stačí i výlet do parku nebo jednou týdně navštívit blízký les. Přírodu můžeme před vlastním prahem prožívat po celý rok. Hravým zážitkem je pro děti pozorovat, jak se příroda proměňuje při střídání ročních období. Osvojí si přitom ekologické souvislosti ve svém každodenním životě. Příroda se tak stane samozřejmou průvodkyní všedního dne života dítěte.

  Ekologické vzdělávání v zařízeních denní péče o děti v první řadě znamená dětem zpřítomňovat přírodu v jejich každodenním životě. Vedle „přírodních dní“, zachovávání obyčejů souvisejících s jednotlivými ročními obdobími a různých projektů s tématem příroda jako např. zahrada všech smyslů, bylinkový šnek, rybníček zážitků atd. existuje celá řada možností. Venkovní prostory, kde se děti mohou s přírodou setkat, poskytují cenné zkušenosti, které děti podpoří, aby si samostatně osvojovaly vlastní životní prostor. I řízené zážitky přírody a hry, které je zprostředkují, mají svou hodnotu.

  Péče o rostliny a zvířata v zařízení podporuje kontinuální kontakt dětí s jejich přirozeným životním prostředím a vede k zodpovědnosti za rostliny a živé tvory. Zahrada je ideálním místem, kde se lze seznámit s přírodními strukturami a procesy. Je ideálním místem, kde lze zvířata a rostliny pozorovat: jejich růst při střídání ročních období, vliv světla a stínu, sucha a vlhka – to všechno jsou pro děti důležité zkušenosti. Děti mohou zahradničit a radovat se ze svých úspěchů, hrát si pod korunami stromů, přivonět ke květinám, poslouchat ptactvo, pozorovat motýly a mnoho dalšího. Hravý přístup k přírodě umožňuje zásadní zkušenosti a životně důležité zážitky.

  Ekologie všedního dne se uvádí v zařízení do praxe tím, že vědomě a šetrně zacházíme s vodou a energiemi, že konzumujeme na svačiny a snídaně ekologické, regionální potraviny (ideálně i doplňujeme výpěstky z vlastní zahrady)

  Spolurozhodování začíná v každodenním životě: je třeba děti naučit, aby se podílely na všedních rozhodnutích a přijaly zodpovědnost za budoucnost, která umožní plnohodnotný život.

  Pro úspěch vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj je rozhodující motivace vychovatelek a odborných pedagogických pracovníků se s dětmi vydat na společnou cestu a uvědomit si, že pro ně mají funkci vzoru."

  (Zdroj: Ekologická stanice Lias - Grube Unterstürmig)

 4. POŽADAVKY NA PODPOROVANÉ PROJEKTY

  Podporovány budou projekty, které se odehrávají přímo v přírodě. Případně využívají školní zahradu jako přírodní učebnu nebo se odehrávají v parku.

  Podporovány budou projekty, které rozvíjí mezigenerační spolupráci.

  Podporovány budou pouze komplexní vzdělávací projekty, nikoliv jednorázové akce.

  Maximální doba trvání projektu do 1,5 let od podpisu smlouvy

  Příklady projektů:

  • meteorologická pozorování v zahradě s následným vyhodnocováním údajů
  • systematické pozorování živočichů
  • realizace menšího výukového prvku v zahradě
  • land-art ve školní zahradě
  • pozorování vzájemných vztahů mezi organismy
  • pozorování růstu rostlin, fenologická pozorování
  • realizace environmentálních výukových programů, exkurzí a workshopů pro děti a žáky souvisejících s tématem školní zahrady
  • vytváření vlastních učebních dokumentů a učebních pomůcek se vztahem ke školní zahradě
  • spolupráce školky s dalšími školkami, školami v oblasti ekologické výchovy, vytváření a realizace společných projektů se vztahem ke školní zahradě
  • medializace příkladů dobré praxe ekologické výchovy ve školní zahradě

  V rámci programu nebudou podporovány:

  • komplexní úpravy školních zahrad
  • běžná údržba školní zahrad
  • řešení havarijních situací (kácení stromů ohrožujících bezpečnost)
  • nákup výpočetní techniky, digitálních fotoaparátů apod.
  • výstavba prvků bez vztahu k EVVO
  • realizace programů bez vztahu k EVVO

  Uznatelné náklady projektů:

  • pomůcky a materiál pro realizaci ekovýchovných aktivit
  • materiál na realizaci drobných výukových prvků v zahradě
  • náklady na výsadbu (např. bylinkový záhon)
  • náklady na exkurze bezprostředně související s projektem (v rámci ČR)
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (v rámci ČR), mzdy
  • kopírování a tisk

  V rámci programu nemohou být financovány:

  • stravování, výdaje na pohoštění, dary a ceny v soutěžích;
  • úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami
  • leasing, pronájmy
  • nákup či oprava prostředků výpočetní ani jiné techniky, komunikační či spotřební elektroniky (PC, video, fotoaparáty, přehrávače, mobilní telefony, kopírovací stroje, laminovačky a jiné).
 5. PODMÍNKY PODPORY
  1. Podpora bude provedena formou nevratného příspěvku z Nadačního fondu Zelený poklad (dále jen “nadační příspěvek”).
  2. Maximální částka na jeden projekt je 200 000 Kč . Minimální částka na jeden projekt je 20 000 Kč
  3. Pro projekty, které zahrnují realizaci drobného výukového prvky v zahradě plánek jeho začlenění do stávající zahrady. Pokud má škola zpracovaný architektonický návrh zahrada doloží tento návrh s vyznačením plánovaného prvku.
  4. Předložené projekty posoudí správní rada Nadačního fondu Zelený poklad dle kritérií uvedených v kapitole „5. Kritéria pro posuzování projektů“.
  5. O výsledcích budou žadatelé vyrozuměni do maximálně 6 týdnů od data uzávěrky
  6. V případě, že projekt bude vybrán k podpoře, uzavře Nadační fond Zelený poklad se statutárním zástupcem organizace smlouvu o udělení nadačního příspěvku.
  7. Nadační příspěvek je příjemci poskytován zpravidla ve dvou splátkách, organizace předkládá Nadačnímu fondu Zelený poklad závěrečnou zprávu o projektu včetně vyúčtování; ve smlouvě jsou obsaženy termíny pro dodání zprávy, vyúčtování a zaslání splátek.
 6. KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ
  1. Projekt a jeho dopady na životní prostředí
   • záměr projektu odpovídá principům environmentální výchovy v předškolních zařízeních
   • projekt bude mít dopad na běžný život předškolního zařízení
   • projekt výrazně a prokazatelně splňuje požadavky pro podporu projektu (viz výše "Požadavky na podporované projekty)
  2. Spolupráce na místní úrovni
   • projekt vytváří příležitosti k zapojení dětí (ale i dalších občanů např. rodičů, prarodičů atd…) do projektu
   • spolupráce s dalšími školkami, školami
   • spolupráce s neziskovými organizacemi, místní samosprávou
  3. Obsahové a formální zpracování
   • jasně formulované cíle projektu a očekávané výsledky
   • jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem
   • srozumitelnost, přehlednost, výstižnost
  4. Finanční stránka
   • přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu
   • přiměřenost administrativních nákladů k celkovým nákladům projektu
   • finanční spoluúčast místní samosprávy a jiných partnerů, příp. potvrzení o dalších zdrojích financování
  5. Schopnost realizace
   • zkušenosti organizace v řízení projektů
   • prokazatelnost spolupráce s partnery
   • schopnost získat finanční zdroje od jiných dárců
   • soulad projektu se školním vzdělávacím programem
   • schopnost propagovat projekt (nejen v médiích, ale i v bezprostředním okolí školy)
 7. ŽÁDOST O PODPORU
  1. 1. Žádosti jsou přijímány do 31. října 2024 poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo osobně do 16.00 hodin na adrese Nadační fond Zelený poklad, Americká 29, Plzeň 301 38

   POZOR! Žádost pošlete i na mail info@zelenypoklad.org
  2. Žádost musí obsahovat:
  3. Vyplněný formulář (1 originál)
  4. Povinné přílohy:
   1. Statut nebo stanovy organizace (1 kopie)
   2. Potvrzení vlastnictví pozemku (1 originál) a souhlas vlastníka (není-li jím žadatel), v případě, že je to relevantní k povaze projektu
  5. Nepovinné přílohy:
   1. Výroční zpráva organizace a informační materiály vztahující se k organizaci či projektu
   2. Informace o realizovaných projektech v oblasti ochrany životního prostředí nebo ekologické výchovy
 8. Všem zájemcům doporučujeme projekt konzultovat. Konzultace budou probíhat dle dohody. Zájemce prosíme o rezervaci termínu na následujícím kontaktu:
  Tereza Pelclová, mob.: 777 793 726, e-mail: tereza.pelclova@zelenypoklad.org

 

Naši dárci