Základní grantový program

Termíny uzávěrky Základního grantového programu v roce 2024 budou do 30.4. a do 31.10. Formulář žádosti je ke stažení zde. Nově byla zvýšena možnost podpory až na 300 000 Kč. 

Nadační fond Zelený poklad s podporou statutárního města Plzně bude přijímat projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí v Plzni. Projekty se mohou zaměřovat jak na přímé realizace, tak i na environmentální výchovu.

O granty ve výši od 20 000 Kč do 300 000 Kč mohou školy, spolky a další organizace působící v Plzni aktuálně žádat do 31.10. 2024.  Mezi úspěšné žadatele se předpokládá rozdělit  1 000 000 Kč.

 

1. CÍL ZÁKLADNÍHO GRANTOVÉHO PROGRAMU

Cílem Základního grantového programu je podpořit projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí na území města Plzně. Podporovány budou uskutečnitelné projekty se širokým dopadem na bezprostřední okolí. Vítány budou i projekty zaměřené na podporu provozu lesních družin nebo pravidelných lesních dní v družinách. Případně jakékoliv další aktivity, které budou zapojovat děti, mládež nebo širokou veřejnost do praktické ochrany přírody. 

Pokud se bude podpora týkat úpravy veřejného prostranství, tak je nutné doložit doklad o vlastnictví pozemku (obecní nebo soukromé vlastnictví včetně souhlasu majitele s obnovou či výstavbou veřejného prostranství). Očekáváme, že v popisu projektu bude uvedena představa o zajištění dlouhodobého fungování a údržby prostranství.

2. ŽADATELÉ

O podporu mohou žádat:

 1. školy všech stupňů působící v Plzni
 2. spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, družstva působící v Plzni

Nadační fond nemůže podporovat:

Nadační fond v tomto programu nemůže podporovat: vědecké projekty, péči o domestikovaná zvířata, organizování podpisových akcí, publikační činnost. Podpořené projekty musí být politicky neutrální. Finanční prostředky nemohou samozřejmě také sloužit k úhradě dluhů právnických nebo fyzických osob a díky jim nesmí dojít k zásahu do tržního prostředí či narušení hospodářské soutěže.

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ

 1. Projekt a jeho dopady na životní prostředí Plzně
  • projekt výrazně přispívá ke zlepšování životního prostředí na území města
  • záměr projektu odpovídá místním potřebám a přináší v dané oblasti něco nového, nereprodukuje stávající vybavenost
 2. Spolupráce na místní úrovni
  • spolupráce s místní samosprávou
  • plánovaná spolupráce s veřejností
  • plánovaná spolupráce s jinými spolky, místními podnikateli, školami a dalšími subjekty
 3. Obsahové a formální zpracování
  • jasně formulované cíle projektu a očekávané výsledky
  • jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem
  • srozumitelnost, přehlednost, výstižnost
 4. Finanční stránka
  • přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu
  • přiměřenost administrativních nákladů k celkovým nákladům projektu
  • finanční spoluúčast místní samosprávy a jiných partnerů, příp. potvrzení o dalších zdrojích financování
 5. Schopnost realizace
  • zkušenosti organizace v řízení projektů
  • prokazatelnost spolupráce s partnery
  • schopnost získat finanční zdroje od jiných dárců
  • schopnost propagovat projekt (nejen v médiích, ale i v rámci bezprostředního okolí realizovaného projektu nebo pro dotčenou veřejnost)

ŽÁDOST O PODPORU

 1. Žádosti jsou přijímány do 31. října 2024 poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo osobně do 16.00 hodin na adrese Nadační fond Zelený poklad, Americká 29, Plzeň 301 38

  POZOR! Žádost pošlete i na mail info@zelenypoklad.org
   
 2. Žádost musí obsahovat:
  1. Vyplněný formulář (1 originál)
  2. Povinné přílohy:
   1. Statut nebo stanovy organizace (1 kopie)
   2. Potvrzení vlastnictví pozemku (1 originál) a souhlas vlastníka (není-li jím žadatel), v případě, že je to relevantní k povaze projektu
  3. Nepovinné přílohy:
   1. Výroční zpráva organizace a informační materiály vztahující se k organizaci či projektu
   2. Informace o realizovaných projektech v oblasti ochrany životního prostředí nebo ekologické výchovy

KONTAKT

Všem zájemcům doporučujeme projekt konzultovat. Konzultace budou probíhat dle dohody. Zájemce prosíme o rezervaci termínu na následujícím kontaktu:
Tereza Pelclová, mob.: 777 793 726, e-mail: tereza.pelclova@zelenypoklad.org

 

Naši dárci